«

EMLOG下二级域名绑定子目录的伪静态规则

admin 发布于 阅读:10007 杂七杂八


这里说的二级域名绑定子目录,是指在主域名对应空间根目录装了EMLOG程序的情况,并且是linux+apache环境。我们想让二级域名指向子目录实现访问,就需要修改一下伪静态规则。首先,在你的空间管理平台中绑定二级域名(通常说接收)如:i.ewceo.com,同时域名也要做好解析工作(一般可以用*号泛解析), 剩下的就是配置.htaccess文件了,直接打开根目录下的.htaccess文件可以看到如下代码:

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteBase /
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>

现在我们以指定i.ewceo.com指向/i/目录为例修改以上代码:


<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.ewceo.com$
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteBase /
RewriteRule . /index.php [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^i.ewceo.com$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/i/
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ /i/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^i.ewceo.com$
RewriteRule ^(/)?index.php$ i/index.html [L]
</IfModule>

如此一来就可以让主站与二级域名站互不干扰了。

转载自:易玩稀有 ,以备不时之需!


emlog 伪静态


扫描二维码,在手机上阅读

推荐阅读: